Vedtekter


Vedtekter for Sørreisa og Omegn Småbåtforening


Gjeldende fra: Årsmøte 2008 med endringer i årsmøte 2014


§1 Foreningens navn og organisasjonsmessig tilhørighet.


Foreningens navn er Sørreisa og Omegn Båtforening, forkortet SOB. Styret har sitt sete i Sørreisa. SOB er medlem av Kongelig Norsk Båtforbund, forkortet KNBF. Foreningens geografiske beliggenhet medfører at den organisasjonsmessig inngår i KNBF / Troms/Finnmark.


§1.1 Vimpel / Logo

SOB har egen Logo, årsmøte skal godkjenne endringer


§2 Formål


SOB’s formål er å samle båtinteresserte i arbeidet for å:


skape og vedlikeholde et godt båtmiljø i sikre båthavner og opplagsplasser

utbre kjennskap til lokalfarvannet ved turer og fellesarrangementer

sikre friarealer ved sjøen og tilrettelegge mulighetene for å bruke disse fritt

bekjempe forurensning av sjø og strender

utbre kunnskap om sjøvett og båtmateriell

arrangere konkurranser som øver deltagernes sjømannskap og tester materiellets kvalitet

samarbeide lokalt og regionalt med andre foreninger om felles oppgaver

gjennom foreningens medlemskap i KNBF gi medlemmene mulighet for rimelig båtforsikring i Båtforbundets eget forsikringsselskap Norske Sjø

etablere et sosialt miljø, til nytte og hygge for medlemmene og deres familier

sikre hevdvunne rettigheter, om fri ferdsel og fiske i sjøen

samarbeide med lokale myndigheter og private interesser for å løse aktuelle oppgaver, til beste for båtfolket og deres behov.

 


SOB skal følge samfunnsutviklingen nøye og ta oppgaver hvis løsning antas å være til medlemmers gagn.


Foreningen skal dessuten i særlig grad overfor kommune og fylke ivareta medlemmenes maritime interesser når dette er av betydning for båtfolket generelt og foreningens medlemmer spesielt.


Foreningens formål er ikke-økonomisk og eventuelle overskudd på økonomiske aktiviteter kan i den utstrekning  det ikke avsettes til fremtidige oppfyllelse av foreningens formål, kun disponeres utenfor foreningen til tilsvarende formål i regi av KNBF eller annen båtforening som er tilknyttet KNBF  og som er registrert i Frivillighetsregistret.


Endret på årsmøte 2014§3 Foreningens organer.


Foreningens faste organer er:


Årsmøtet eller Generalforsamlingen, heretter kun kalt Årsmøtet.

Foreningens lovlig valgte styre.

Vedtektsfestede komiteer.


§4  Medlemskap.


Innskytere og båtinteresserte på ventelisten skal være medlem av SOB. Andre som ønsker det og som vil arbeide for SOB’s formålsparagraf, etterleve dens vedtekter, utføre dugnad og betale kontingent, kan opptas som medlem.


Medlemskap skal godkjennes av styret og følger kalenderåret. Utmelding må skriftlig være styret i hende senest 30. november.  Endret på årsmøte 2014.


§4.1   Medlemmer eller andre som har ytet en ekstraordinær innsats for foreningen, kan etter enstemmig innstilling fra styret, av årsmøtet innvoteres som æresmedlemmer.


§5 Eksklusjon.


Medlemmer som bryter foreningens eller KNBF’s vedtekter, eller ikke etterkommer styrets lovlige påbud, eller ved sin opptreden vekker forargelse, eller har restanser som ikke er rettidig betalt slik det er beskrevet i § 6, eller på andre måter er til sjenanse eller skade for øvrige medlemmer, foreningen og/eller KNBF, skal gis skriftlig advarsel fra styret. Ved fortsatt unnlatelse eller gjentakelse skal styret ekskludere medlemmet med øyeblikkelig virkning. Vedtak om eksklusjon er gyldig når minst ¾ av et fulltallig styre voterer for eksklusjon. Eksklusjon kan ankes til foreningens første ordinære Årsmøte.


Anke medfører oppsettende virkning.


§6 Økonomi.


§6.1 Foreningens årlige medlemskontingent fastsettes av Årsmøtet, følger kalenderåret og forfaller til betaling 15. april§6.2 Medlemmer som tildeles båtplass skal betale et innskudd til SOB. Størrelsen varierer avhengig av båtplassens dimensjoner og beskaffenhet og fastsettes av Årsmøtet. Innskudd tilbakebetales når båtplasser tilbakeføres til SOB.  Årsmøtet kan justere alle innskudd og bestemmer hvor stor del av justeringen som skal tilfalle innskytere som tilbakefører sin plass til SOB. Er båtplassen av medlemmet blitt påført skader kan utgifter til reparasjon trekkes fra innskuddet ved tilbakelevering av båtplassen.

   

§6.3 Medlemmer som er tildelt båtplass betaler en årlig havneavgift som fastsettes av Årsmøtet. Avgiften kan variere, avhengig av båtplassens størrelse og beskaffenhet.


§6.3.1 Fremleie av  båtplasser skal  godkjennes av styret. Det medlem som er tildelt båtplass svarer for alle utgifter. Ved utleie over 30 dager, må leier være medlem av SOB. For övrig gjelder bestemmelsene i DJUPVÅG SMÅBÅTHAVN - BESTEMMELSER VED FREMLEIE .   Endret på årsmøte 2014.


§6.3.2 Årsmøtet bestemmer pris for fremleie til ikke medlemmer.


§6.4 Medlemmer som ikke har båt, eller som har båt som er kortere enn 4.5 m og ikke har motor eller seil som fremdriftsmiddel, kan av foreningen fritas for kontingent til KNBF. Medlemmer som fyller kravene til nevnte unntaksregel og som vil benytte seg av denne skal ikke inngå i det antall medlemmer foreningen pr 31. desember navnlig melder inn til KNBF. Etter samme regel er de samme fritatte medlemmer heller ikke stemmeberettiget når eventuelt medlemskap i KNBF tas opp til votering.


§6.5 Dersom foreningen utnevner æresmedlemmer skal disse slippe å betale medlemskontingent, nevnt i § 6.1. Andre avgifter betales som vanlig.


§7 Dugnad.

Foreningen har anledning til å ilegge dugnadsplikt for medlemmene. Årsmøtet avgjør hvor mange timer som skal påhvile den enkelte pr år. Årsmøtet avgjør også om det skal være betalt dugnad og i tilfelle hvor stor betalingen eventuelt skal være pr dugnadstime. Foreningen har anledning til å innkreve dugnadspenger forskuddsvis sammen med årsavgiften for senere å tilbakebetale medlemmene i samsvar med utført dugnad.


§8 Årsmøte.

§8.1 Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og skal holdes hvert år senest innen utgangen av februar måned. Medlemmene skal innkalles med 14 dagers varsel ved avertissement eller skriftlig innkalling sendt hvert medlem og med angivelse av hvilke saker som står på dagsorden.  Endret på årsmøte 2014.


§8.2 Saker som ønskes behandlet av Årsmøtet og som ikke strider mot § 2, må være styret i hende innen 3 uker før Årsmøtets avholdelse.


§8.3 Ordinært Årsmøte skal behandle følgende:


1. Beretning om styret og foreningens virksomhet.

2. Regnskap, fremlagt i revidert stand.

3. Budsjett

4. Fastsettelse av:

a. Medlemskontingent.

b. Dugnadsavgift.

c. Fremleie til ikke medlemmer, pris pr mnd.

d. Utleiepris pr båtplass (Innskudd).

e. Havneavgift pr båtplass.

f. Gjestebåtavgift.

g. Leiepriser for oppsett og bruk av opplagsplassen.

h. ”Overdragelsesavgift” av kontrakt.


5. Innkomne forslag.


6. Valg av:

a. Leder

b. Øvrige styremedlemmer: Nestleder, sekretær, kasserer, leder for havnekomiteen

c. 2 varamenn til styret

d. Valgkomitè på 3 medlemmer. Leder og 2 medlemmer.

e. 4 medlemmer til havnekomiteen en formann og ett medlem på hver pir.

f.  Tiltakskomite på 3 medlemmer.

g. 2 revisorer.

h. Representanter til Årsmøte i KNBF Region Troms / Finnmark.

i.  Representanter til Båttinget.


Leder velges ved særskilt valg for ett år. De andre medlemmer av styret velges for 2 år, dog således at der hvert år uttrer 2 medlemmer av styret. Alle andre valg gjelder for ett år.


§8.4 Årsmøtet er beslutningsdyktig når innkallingen er i overensstemmelse med § 8.1. Vedtak gjøres med alminnelig flertall med mindre vedtektene bestemmer annet. For å bli valgt må kandidaten oppnå minst halvparten av de fremmøtte stemmeberettigedes stemmer. Oppnås ikke dette skal det foretas nytt valg blant de to kandidater som oppnådde flest stemmer i første valgrunde. Medlemmer over 18 år er valgbar. 

Endret på årsmøte 2014.


§9 Ekstraordinert Årsmøte.


Styret kan, når det finner det nødvendig og skal, når minst en femtepart av foreningens medlemmer forlanger det, innkalle til ekstraordinert Årsmøte. Innkallingen skal være skriftlig og inneholde alle relevante saksdokumenter på de saker som skal behandles og som er foranledningen til at ekstraordinært Årsmøte holdes. Det er ikke anledning til å behandle saker ut over dette. Innkalling skal skje med minst 2 ukers varsel.


§10 Styret.


§10.1 SOB ledes av et styre som består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og leder for havnekomiteen.


Styret har 2 varamenn som innkalles etter behov.


§10.2 Styret skal arbeide i henhold til foreningens og Båtforbundets formålsparagrafer, samt vedtak fattet av Årsmøtet. Styret har dessuten følgende spesifikke oppgaver:


Styret skal administrere foreningen i årsmøteperioden i henhold til foreningens vedtekter og Årsmøtets lovlig fattede vedtak.

Representerer foreningen utad overfor offentlige myndigheter, firmaer og andre forefallende kontakter og skal besørge alle løpende forretninger og korrespondanse.

Styret sammenkaller til årsmøter, medlems- og styremøter. Det skal årlig gjennomføres fire styremøter, eller oftere om nødvendig. I tillegg gjennomføres eventuelle medlemsmøter og vedtektsbestemte Årsmøter.

Styret skal rutinemessig varsle valgkomiteen i god tid om dens plikter i tilknytning til forestående Årsmøte.

Styret skal ivareta foreningens økonomi og materielle verdier i samsvar med dens vedtekter og Årsmøtets vedtak. Salg av foreningens eiendommer, utbygging av havna og større investeringer skal forelegges Årsmøte.

Styret skal utarbeide havnereglement og arbeidsinstrukser for de faste komiteer og for styremedlemmenes funksjoner i styret. Arbeidsinstruksene skal forefinnes som vedlegg og/eller innarbeides i foreningens vedtekter.

Styret ansetter og avskjediger eventuelt funksjonærer som er lønnet av foreningen, bestemmer deres lønn og arbeidsvilkår og utarbeider deres stillingsinstrukser.

Styret oppnevner midlertidige komiteer og utvalg som er nødvendig for å løse bestemte tidsavgrensede oppgaver så fremt oppnevnelsen ikke foretas av Årsmøtet.

Styret bestemmer i samarbeid med de oppnevnte komiteer og utvalg hvordan oppgaver skal løses og gir de økonomiske rammer.

Styret skal fremlegge for Årsmøtet beretning om styrets og foreningens virksomhet. Videre skal styret fremlegge et fullstendig og revidert regnskap for årsmøteperioden og budsjettforslag for kommende år

Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder i tillegg til halvparten av de øvrige styremedlemmene er til stede.

Leder samt ett styremedlem forplikter i fellesskap med sine underskrifter foreningen overfor tredjemann.


§11       Faste komiteer og utvalg.


§11.1    Følgende faste komiteer og utvalg er underlagt styret:


a. Valgkomite (VK) på 3 medlemmer.

VK skal minst 8 uker innen Årsmøtet avholdes informeres av styret om dens oppgaver. VK skal alltid arbeide uavhengig, selvstendig og fremme innstilling på kandidater til tillitsverv i foreningen på fritt grunnlag.


b. Havnekomite (HK) på 5 medlemmer.

HK skal føre tilsyn med havn, opplagsplass og drivstoffanlegg. De skal påse at instrukser og vedtak gitt av Årsmøte og styret etterleves av medlemmene og andre besøkende. HK’s leder skal være medlem av styret. Det er utarbeidet egen instruks for HK.


c. Tiltakskomiteen (TK) på 3 medlemmer.

TK skal minst en gang pr år arrangere et treff for medlemmer.


§11.2. Komiteene skal årlig innen 15.01 sende rapport om siste års virksomhet til styret. VK sender sin innstilling til Årsmøtet gjennom styret innen 4 uker før Årsmøtet.


§12 Innmelding/utmelding.

Inn- eller utmelding av krets, forbund eller sammenslutning med annen forening kan bare vedtas på ordinære Årsmøter. For å være gyldige må vedtaket gjøres med 2/3 flertall.


§13 Vedtektsendringer.

Forslag om endringer i foreningens vedtekter må være styret i hende senest 6 uker innen Årsmøtets avholdelse.


Endringer blir kun gyldige etter at det er gjort vedtak med 2/3 flertall på ordinære Årsmøter og må ikke stride mot KNBF`s vedtekter.


§14 Oppløsning.


§14.1 Oppløsning av Sørreisa og Omegn Båtforening kan kun skje etter vedtak med 2/3 flertall på ordinært Årsmøte, etter at innkalling sammen med sakens dokumenter har vært tilsendt samtlige medlemmer. Avertissement kan i denne sammenheng ikke nyttes.


§14.2 Ved oppløsning skal foreningens aktiva, dersom intet annet bestemmes, tilbakeføres de enkelte medlemmer fordelingsmessig og i forholdsmessig størrelsesorden som ved innmelding/innbetaling, § 6.2 Årsmøtet kan eksklusivt bestemme at overskudd/aktiva kan gå til krets, forbund, sammenslutning eller et humanitært formål.


§15. Skulle det oppstå tvil eller uklarhet omkring forståelsen eller praktisering av disse vedtekter, skal den forståelsen som fastslås av KNBF legges til grunn.  Vedtatt på årsmøte 2014.


Rettelse nr

Rettelsen gjelder følgende §

Årsmøte

1

§2,  §4,  §6.3.1,  §8.1,  §8.4 og  §15 (ny bestemmelse)

2014