Fremleie


Framleie


§1 Formål.

      Å skape ryddige og klare regler for innskyter, leier og SOB ved fremleie av båtlass i Djupvåg småbåthavn.

 

§2  Registrering.

a.   Fremleier / leier skal fylle ut registreringsskjema for formålet.

b.   Leier skal på anmodning skaffe kopi av betalt båtforsikring.

c.   Båtplassen skal ikke tas i bruk før fremleie er registrert hos SOB styre v/sekretæren.

 

§3 Plikter.

a.   Leier plikter å rette seg etter gjeldende havnereglement og øvrige oppslag/påbud i havnen.

b.   Innskyter står ansvarlig for at leier blir informert om gjeldende havnereglement og påbud i havnen.

 

§4 Rettigheter.

      Leier som er medlem av SOB har de samme rettigheter som innskyter.

      Leier som ikke er medlem av SOB, har adgang til båtplass, strøm, vann og bilparkering.

      Opplagsplassen kan kun benyttes etter avtale med HK.

           

§5  Økonomi.

       Leier som ønsker å være medlem av SOB skal ved leie over 1 mnd betale medlemskontingent til SOB.

       Leier som ikke ønsker å være medlem av SOB skal betale månedlig leie til SOB som fastsatt av årsmøte.

       Den  månedlige leien faktureres innskyter som selv må sørge for å innkassere pengene hos leier.

       Innskyter skal på forhånd melde fra til styret i SOB om varighet av leieperioden, samt øvrige opplysninger i

       følge Bestemmelser ved fremleie.

       Innskyter står ansvarlig for at styret i SOB får nevnte opplysninger før leier kan ta båtplassen i bruk.

 

§6  Annet.

       Styret i SOB kan, i samråd med HK, avslutte leieforhold for ikke medlemmer som nekter å rette seg etter

       gjeldene regelverk for havna eller pålegg gitt av HK. Likeså kan oppførsel som er i strid med god

       sjømannskap eller vekker forargelse føre til at leieforholdet kan avsluttes.


§7  Gyldighet.

       Vedtatt i styremøte SOB 2008-03-05Utskrivbart skjema: