Instruks havnekomitéen


Instruks havnekomitéen (HK) 


§1     Formål

HK skal arbeide for en velholdt, trygg og sikker båthavn for SOB’s medlemmer og gjester.

 

§2     Oppgaver

HK skal påse at havnereglementet overholdes.

HK skal sørge for vakt, tilsyn og vedlikehold av havna, opplagsplassen og alle faste installasjoner som: Drivstoffanlegg, fortøyninger, bølgedemper, flytebrygger, vannledningsnett, elektrisk anlegg, bygninger, veg og parkeringsplass.

HK skal ta initiativ for å få utført vedlikehold og utbedring av skader innenfor rammen av eget budsjett. Større vedlikeholdsoppgaver forelegges styret i SOB.

HK skal administrere arbeidslagene og fordele oppgaver innenfor rammen av vedtatt dugnadsplikt.

HK skal fylle ut statusrapport på fastsatt skjema. Rapporten leveres til styret i SOB innen utgangen av november hvert år.

 

§3     Informasjon og tilrettelegging

HK skal informere og rettlede medlemmer og besøkende om regler og vedtekter for havna, sørge for riktig og god utnyttelse av gjesteplasser, parkeringsområde og sjøsettingsplass.

HK skal tilrettelegge for at kapasiteten på gjesteplassene utnyttes best mulig og sørge for innkreving av leie.

HK skal sørge for at oppslagtavlene er i orden og at informasjon som vises er oppdatert.

 

§4     Annet

For å ivareta sikkerheten i havna, kan HK gi båteierne pålegg om å rette på forhold som er i strid med gjeldende regler for havna.

Dersom gitte pålegg ikke utføres skal HK varsle styret i SOB


§5     Gyldighet

Vedtatt i styremøte SOB 2008-03-05