Havnereglement


Havnereglement


§1       Formål

Å skape trygghet for alle som bruker havna med tilhørende anlegg.


§2       Opphold i havna

Alle som ferdes på eller oppholder seg i havneområdet plikter å være aktsom og vise hensynsfullhet.

Det er forbudt å dumpe avfall av noe art i havneområdet.

Bilparkering skal bare skje på anvist plass.


§3       Flytebryggene

Båt skal være forsynt med forsvarlig fortøyning og fendere. Den skal være fortøyd slik at den ikke sjenerer nabobåter eller ferdsel på flytebryggen. Eieren plikter å ha sin båt under tilsyn og holde den lens for vann.

Hver båtplasseier må holde sin del av brygga fri for groe og fremmedlegemer.

Lagring av gjenstander på flytebryggene er ikke tillatt.


§4       Sikkerhet

Det anbefales at alle som ferdes på flytebryggene bruker flytevest.

Påbud eller anvisninger gitt ved oppslag av SOB’s styre / HK skal etterleves.

Oppbevaring av ildsfarlig materiale er ikke tillatt i havneområdet.

Det skal være gummidempere, tilpasset båtens vekt, på alle fortøyninger. Dempere av metall tillates ikke på grunn av støyplager.


§5       Annet

Alle som har båter fortøyd i havna skal ha forsikring.

SOB kan ikke påta seg ansvar for generell ferdsel i havna.

Klage på havneforholdene skal fremmes til SOB’s styre.


§6       Gyldighet


Vedtatt i styremøte SOB 2008-03-05