SOB 1981 -->


SOB Historikk 1981 -->


SOB ble stiftet 28.4.81 på Sørreisa ungdomskole. 14 interesserte møtte opp.

Ordfører Arnold Winther Johansen og Arne Stien fra havnestyret møtte også.

 

Det var  viktig å få startet en båtforening som også omfattet Målselv.

 

Følgende ble valgt i det første styret:

 

Formann                   Per A Stakkevold

Sekretær                  Sven Foldøy

Kasserer                   Børge Grimstad

Innkjøpsmann           Håkon Olsen

Styremedlem            Sigrun Sørfosbog

1. vara                      Tormod Bakkehaug

2. vara                      Helge Døsvik

 

De første arbeidsoppgaver:

Båtutsett til våren. Vannfylling og strøm fra kommunal kai. Ordne med luer og gensere med foreningens merke. Kommunen var positiv!

Men den største og viktigste oppgaven var båthavn.

Styret var på befaring sommeren 1981 langs kystsonen og fant Djupvågen som best egnet område.

 

Det ble inngått avtale med Rolf Jensen og forsvaret om opplagsplass.

 

Fra 1982 til 1985 var Arne Stien formann i foreningen.

I 1982 ble det bygd flytebrygge på dugnad og den ble fortøyet ved opplagsplassen og flittig brukt.

Vanskelig å få folk til dugnadsarbeid om sommeren. Vi kom ikke lenger dette året med permanent havn. Det vil bli dyrt og vi må finne midlertidige løsninger.

 

 

1983.

 

Iherdig arbeid med havneplaner. Umulig økonomisk løft uten offentlig støtte. En viss motstand mot etablering av småbåthavn starter! Enkelte oppsittere frarådet plassering i Djupvågen pga. is og storm fra søsrvest.

 

SOB prøver å få fiskerne med på felles utbygging innerst i Djupvågen.

 

Det ble oppnådd avtale med grunneier på ene siden av vågen + vegvesenet   (stibergan) om utfylling av leira.

Medlemstall 40. SOB har dårlig økonomi. 3 dårlige somrer på rad og liten aktivitet. SOB fikk redningsbøye fra samvirke forsikring.

Utålmodig styre for at havneplanene ikke er kommet lengre.

 

 

1984.

 

Innkjøp av kjetting og bøyer for å organisere ankringssystem i Djupvågen.

Båttreff i Pinsen måtte avlyses pga været.

17. mai med fallskjermhopping. Arne Andreassen var sikringsbåt.

Auksjon over 2,3 mål stor tomt med sjøgrunn på Furøy. Kommunen  var med inntil kr. 87000,- Tomten gikk til Håvard Fagernes.

Vegvesenet utsetter sprenging av fyllmasse i Stibergan. Havneplaner må utsettes. Planer om bobleanlegg tvers over vågen utenfor leira.

 

 

1985.

 

Fint sommervær!

Fortøyninger lagt ut langs Furøysiden slik at pålegg om opptak om vinteren frafalles ( stående fortøyninger hindres isen i å fjerne seg med tidevannet ).

SOB får avtale med forsvaret om å ta ferskvann fra deres anlegg i Djupvågen. Vannpost på plass på flytebryggen. SOB overtok en del brukt material fra kommunen ( tiltenkt evt. Klubbhus ). Materialene ble lagret på opplagsplassen.

 

 

 

1986.       Formann Arne Andreassen

 

SOB ble innmeldt i KNMF 21.1.86. Landsmøte i KNMF  foregikk i Harstad 26.-27. april. Arne Andreassen møtte for SOB.

Dugnad i år: Søppelstativ, oppslagstavle,opptrekk for joller.

 

Båttreff med fiskefestival i Årstein 7.-8. juni. Medlemmer av SOB deltok.

Senja Seilforening arrangerte regatta Senja Rundt siste uke i juli. Dette er blitt en tradisjon.

 

5. mai  sendre SOB søknad om arealdisponering og havneskisse til kommunen. Område ved Troms Treforedling.

16. oktober fikk SOB positivt svar på søknaden.

 

 

1987.        Formann Arne Andreassen

 

Område ved T.T var for grunt og det er små muligheter for fyllmasse til molo pga utfylling til grovavfallsplass.

 

Ny mulighet for småbåthavn!!  Herold ( Basse ) Furøy stiller område ved Gammelheimskjæret til disposisjon.

” karusellen ” med planforslag, innhenting av tilbud på bølgedempere og brygger osv er i gang. Plan oversendt kommunen 17. oktober.

Tormod Aas sponset foreningen med oppholdsbrakke til opplagsplassen i september.

 

 

1988.         Formann Arne Andreassen

 

Fint sommervær!

Dugnad med forlengelse av flytebrygga med 2,5 meter. (Folk hadde kjøpt seg større båter).

Mye regattaer og ferie til sjøs.

Utarbeidet reguleringsplan utført av medlem og sivilarkitekt Camilla Moy ble oversendt kommunen 13. september.

Av høringsinstanser var Kystverket positive mens fiskere og grunneiere var negative til planen.

 

 

1989.          Formann Asle Djupvik

 

SOB investerte i sertifisert løfteåk og høytrykkspyler.

De første fortøyningslodd støpes med overskuddsbetong fra den nye NATO- kaia.

 

Havneplanen går sin gang med møter med kommune,fiskere,grunneiere.

Planen bør reduseres. SOB foreslår igjen samarbeid og utarbeider ny reguleringsplan som er ferdig 28. mai. Planen ut på offentlig høring 24. juni. Bygningsrådet utsetter saksbehandlingen til 9. oktober og ber om å bli forelagt tidligere alternative løsninger!!

Formann og sekretær (Asle Djupvik og Reidar Johansen ) var i bygningsrådsmøte 6. november. Det ble gjort vedtak om  å be kommunen egengodkjenne reguleringsplanen og 30. november skjedde dette!!! HURRA!!! Vi er nå igjennom 1. nåløye.

 

 

1990.           Formann Asle Djupvik

 

Kjempefint vær hele sesongen. Ukentlige regattaer på Sørreisafjorden.

Arbeidsgruppe om isproblemer i Djupvågen . Deltakere fra SOB, kommunen og fiskerne.

Det kommunale havnestyre bevilger kr. 40000,- (førti tusen) til undersøkelse og prosjektering av bobleanlegg. Undersøkelsen ble foretatt av SINTEF.

 

Fartsregulering i Djupvågen. SOB påttok seg monteringen av  SAKTE FART –skilt på begge sider av Djupvågen i innseilingen.

 

Fortsatt er det enkelte grunneiere som klager på godkjenningen av reguleringsplanen for havne

området. Klagene som ikke ble tatt til følge endte tilslutt hos Fylkesmannen i Troms og kan ikke ankes videre, men har dessverre forsinket utbyggingen ca. 1 år.

 

Nå først kunne vi sette i gang for alvor med å utarbeide kostnadsoverslag og finansieringsplan for flere utbyggingsalternativer.

 

Søknad om tilskudd til planlegging, opparbeiding og drift av friluftsområder ble sendt Fylkesmannen via kommunen.

Vi har pr. i dag (1990) ikke fått noen støtte men søker fortsatt.

 

Årsmøtet 24. november 1990 vedtok å inngå leiekontrakt med Jorun og Herold Furøy. Kontrakten ble undertegnet 29. desember 1990 og behørig feiret.

 

 

1991.            Formann Asle Djupvik og Jarle Pedersen.

 

Hele året har stort sett gått med til havneprosjektet. Innimellom har folk vært på ferie og vi ( SOB) var også på grillfest hos Vangsvik Båtforening. Kjempeartig!!

 

7. mars sendte vi ut nabovarsel og melding om igangsetting av arbeider i havnen. Dagen etter ble materialer til flytebryggene bestilt og 23. mars startet arbeidet med oppkutting etter mål til bryggeseksjonene hjemme på gårdsplassen hos Idar Marthinsen.

21. juni var alle 6 bryggene på plass !! En formidabel dugnadsinnsats av 25-30 medlemmer.

 

Vi (SOB) kan være stolte over et flott havneanlegg som pynter opp i Djupvågen allerede ( sommeren 1991 ) selv om en del arbeide med belysning og lignende gjenstår. Båthavna er starten på en større aktivitet i området.

 

( HER ØNSKET VI LYKKE TIL OG TOK EN SKÅL FOR 10-ÅRS JUBILANTEN )

 

 

1992.                Formann Jarle Pedersen

 

 

10-årsjubileet gikk av stabelen 23. november 1991 på Solglimt med historikk, sketsjer,sang, ridderslag av ildsjeler, god mat og drikke, dans, sosialt samvær ut i de små timer.

 

Denne vinteren ”overvintret” ca. 20 båter ved de nye bryggene i Djupvågen og fikk således forlenget båtsesongen betraktelig.

Ved Pinsetider var 11 båter fra SOB samlet i Refshamna på Senja. Veldig sosialt samvær med grilling og ”nogo attåt”.

 

Arbeidet med havneområdet fortsetter. Anskaffelse av ca. 450 bussdekk og transportbånd for å lage bølgedemper. Mye arbeid. Arvid og Reidar var helt opp til Laksvatn og Eidkjosen i Lyngen for å hente utrangerte transportband hos vegvesenet.

 

Dette året fikk vi også permanent vann- og strømforsyning med uttak på bryggpiren og lys på parkeringsplassen. Styret gjorde forsøk på å få leie lite areal til båtopptrekk og slipp på nabeiendommen gnr.4/11, men dette lot seg ikke gjøre.

SOB fikk hånd om fyllmasse fra forsvarets eiendom ved tankanlegget.

Utfylling over Gammelheimskjæret starter for å forberede landfeste for eventuelt bryggepir 2. Alf Knut og John Harry Gundersen stilte opp med hjullaster og sjåfør. Uten slik hjelp ville det være umulig for SOB å få utført så mye i havnen med de økonomiske rammer vi har.

 

Det er interesse for videre havneutbygging. Prosjektgruppe starter utredning og planlegging. Brygge 2 må være rimelig men med god kvalitet.

 

Diverse søknader om midler til havneutbygging til forskjellige instanser men dessverre med negativt resultat.

 

SOB prøver påny samarbeid med kommune og fiskarlaget.

 

 

1993.              Formann Asle Djupvik.

 

Varmt sommervær fra midten av juli og god oppslutning om fellesarrangementene St. Hans og Tranøydagene.

 

I år feiret vi hurtigrutas 100-års jubileum. Fritidsbåter eskorterte hurtigruta fra Klauva til Finnsnes havn.

 

SOB samarbeider aktivt med Senja seilforening bl.a. med avvikling av ”Senja rundt” seilasen. Havna vår stilles til disposisjon når det arrangeres regattaer i nærområdet.

 

Positiv utvikling i området når det gjelder seilsport og fritidsaktiviteter til sjøs. Det er beklagelig at våre søknader om midler ikke er blitt prioritert av kommunale og statlige myndigheter når en tenker på at havneområdet SOB disponerer er det eneste tilbudet til almenheten i Sørreisa kommune om adkomst og utøvelse av fritidsaktiviteter til sjøs.

 

Mye dugnad i havneområdet i år. Det viktigste var utbedring av bølgedemper hvor 450 bussdekk ble lagt ut i spesielle mønster og forankret til eksisterende bølgedemper (bil og bussdekk tredd innpå 30 cm slange i en lengde av 60-70 m ).

Arbeidet stilte store krav til innsats og praktisk/teknisk utførelse.

 

Alle oppgaver ble løst på en god måte takket være nøkkelpersoner med erfaring og innsikt. Flere kan nevnes men Arne Johnsen har vært uunnværlig i så måte.

 

Styret i SOB planlegger videre havneutbygging som skal behandles på årsmøte 28. februar 1994.

 

Enkelte medlemmer av fiskarlaget har gitt signaler med ønske om samarbeid med SOB om fellesinteresser. Dette er positive signaler og styret utarbeidet en liste over konkrete prosjekter som ble forelagt fiskarlagets styre.

Resultatet var dessverre nedslående. Fiskarlaget hadde ikke midler til praktisk samarbeid om konkrete prosjekter. De strakk seg ikke lenger enn å utpeke en kontaktperson for ”administrative ” saker. Tiden var nok ennå ikke moden for reelt samarbeid. SOB håper dette kan endre seg etter hvert.

 

SOB har også klubbhus i tankene. På forespørsel fikk vi tilbud fra FBT om å overta en stor brakke fra krigens dager i Djupvågen.

Pga eiendomsforhold med naboer ble ikke dette aktuelt.

 

 

1994.            Formann Asle Djupvik.

 

Sesongen har foregått på tradisjonelt vis med regattaer for seilentusiastene og deltakelse på forskjellige kulturarrangementer, (Tranøydagan, båtsamling i Gratangen og på Sommarøy ).

 

Det var gode meteorologiske værprognoser for fellesferien i år. Mange medlemmer dro på Lofottur. Skoidda og regn fikk dem !!!

Men dem grilla likevel, i fjæra, under paraply! Humøret på topp!

 

Hektisk aktivitet i år med utbygging av bryggepir 2 i havna. Allerede i feb ruar klargjøring av forskalingsformer for støyping av fortøyningslodd hos Thor Olsen entreprenør på Andslimoen.

 

Siden gikk det slag i slag med inndeling av arbeidslag og ansvarshavende for de forskjellige prosjekter.

Utbygging av båtplasser i havna har hele tiden vært basert på avtale,kontrakt og innbetaling på forskudd for å unngå opptak av lån.

 

Det var en del skepsis blant medlemmene mot å betale inn penger på forhånd til brygge og båtplasser som bare var presentert som tegninger.

Her gjorde styret en kjempeinnsats og klarte å overbevise tilstrekkelig antall ( 15 stykker ) til å betale på forskudd slik at materiell til bryggene kunne bestilles og betales og prosjektet igangsettes.

 

Etter fellesferien foregikk snekring av brygger på natokaia,støping av landgangsfeste, fortøyning av bryggene v.h.a. flåte med vinsj festet mellom to båter ( Arne Andreassen og Jan Tore Skog ). Suverent og manøvreringsdyktig opplegg!!! Stor innsats og ingen uhell.

 

Montering av strømkabler og lysmaster var også ferdig før vinter og snø satte inn.

Vi har klart å holde budsjett for havneutbyggingen og til og med fått mer igjen for pengene enn beregnet ! ( Fortøyningsringer på hver utligger ).

 

Det er i år inngått samarbeidsavtale med SSF (Senja seilforening) om bruk av Jenssenbrygga, flytebryggene, strøm og vann på opplagsplassen.

 

Tiltakskomiteen driver fortsatt loddsalg på pionerjolle.2001.   20-års jubileum for SOB !!!           Formann Tormod Aas.

 

Forespørsel fra Senja seilforening om felles klubbhus i Djupvågen. Saken er under forberedelse i begge foreninger.

 

Strømmålere er montert på hver av bryggekursene for å få bedre kontroll på strømforbruket i havnen.

 

Utfart til Tranøya med grilling og sosialt samvær.

 

Ny avtale med Forsvaret om bruk av område til opplagsplass.

 

Forslag til logo og vimpel vedtatt på årsmøtet.

 

Opprettelse av egen hjemmeside på internett etableres i år ?

 

 

OPPSUMMERING:

 

SOB er meget oppegående og kan feire med god samvitighet. Nye medlemmer oppfordres til å delta i styrer og komiteer for å utvikle båtforeningen videre. Vi har masse resurser som bør utnyttes til felles trivsel og harmoni for foreningens medlemmer og med positive ringvirkninger i nærmiljøet og regionen for øvrig !!!               

 

( EN SKÅL ELLER TRE ER VEL PÅ SIN PLASS )