Kontrakt

Kontrakt for innskytere i Djupvåg småbåthavn


1. FORMÅL MED KONTRAKTEN                                                                                                                                   

Beskrive plikter og rettigheter for innskyter og SOB i Djupvåg småbåthavn.

 

2. RETTIGHETER

2.1 Innskyter har rett til båtplass som beskrevet i denne kontrakt og innskuddsbevis. Styret skal oppbevare kopi av alle innskuddsbevis

2.2 Innskyter har ikke rett til mer enn 1 båtplass. Styret kan gjøre unntak.

2.3 Innskuddsbevis kan overdras til slektninger i rett opp – eller nedadgående linje samt til ektefelle / samboer.

2.4 SOB plikter å tilbakebetale innskudd, til den pris / verdi som er bestemt av Årsmøtet, når leieforholdet opphører.


3 PLIKTER

3.1 Innskyter plikter å være medlem av SOB og skal rette seg etter SOB’s vedtekter og instrukser. Innskyter skal oppdatere SOB ved endringer i adresse, båttype etc. på fastlagt skjema.

3.2 Innskyter plikter å forsikre båt som er fortøyd i havna, SOB kan kreve kvittering for gyldig forsikring.

3.3 Innskyter plikter å betale en årlig havneavgift for båtplassen som vedtatt av Årsmøtet i SOB. Avgiften skal dekke kostnadene til drift og vedlikehold av Djupvåg småbåthavn med tilhørende anlegg.

3.4 Innskyter plikter å varsle styret når leieperioden ønskes avsluttet.

3.5 Overdragelse etter 2.3 skal varsles til styret

 

4. SALG /  OVERDRAGELSE

4.1 Ved innløsning av båtplass skal det gjeldende innskuddsbeløp tilbakebetales samtidig med at båtplassen stilles til SOB’s disposisjon.  Styret kan av innløsesummen holde tilbake SOB’s tilgodehavende, samt erstatningskrav som SOB måtte ha på vedkommende.

4.2 Styret formidler salg / overdragelse av ledige båtplasser og tildeler båtplass til ny innskyter etter den dato søknad om båtplass er SOB i hende. Det skal anvendes loddtrekning når to eller flere søkere står likt.

4.3 Ved salg / overdragelse av båtplass skal det undertegnes kontrakt mellom den nye innskyter og SOB og det skal utstedes nytt innskuddsbevis.

4.4 Med unntak av overdragelse etter pkt 2.3 skal det betales en ”overdragelsesavgift” som Årsmøtet bestemmer.

4.5 Ved avsluttet leieperiode skal innskuddsbevis tilbakeleveres

 

5. FREMLEIE

5.1 Fremleie skal meldes styret med opplysninger om navn, adresse på leietager samt båttype, størrelse, motor, forsikring med mer. (Bruk fastlagt skjema)

5.2 Innskyter står ansvarlig for at styret i SOB får nødvendige opplysninger om fremleier.

5.3 Innskyter som leier ut til ikke-medlem plikter å informere denne om vedtekter og bestemmelser som gjelder for havna.

5.4 Ved fremleie til ikke-medlem er innskyter ansvarlig for at fremleiavgift blir betalt til SOB.

 

6. KONTRAKTSBRUDD

6.1 Ved manglende betaling av årsavgift eller annen mislig atferd, kan styret beslutte at vedkommende båtplass skal innløses og administrere salg av denne. Dette gjelder også grove eller gjentatte brudd på ordensreglene. Slik innløsning / salg besluttes først etter at vedkommende ved rekommandert brev er gitt en frist på 2 måneder til å bringe forholdet i orden. Avgjørelse tatt av styret kan ankes til Årsmøtet.

 

7. KONTRAKT 

Kontrakten utstedes i 2 eksemplarer hvorav hver av partene beholder hvert sitt. 

 

Innskyters navn:  ______________________________                                                                                                                   

 

Adresse:               _____________________________                                                                                                               

 

Postnr / sted:       _____________________________                                                                                                                 

 

Sørreisa den,     ____________                                 

 


_______________________________                                         _____________________                                     

Sørreisa og Omegn Båtforening                                         Underskrift innskyter

Underskrift Leder
Utskrivbart skjema: